HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: StayHome

Självvattnande krukor Classico montering och plantering | StayHome.se

12 ratings | 7008 views
Här är en monteringsguide hur du monterar en självvattnande kruka från oss. Även hur du odlar i din självvattnande kruka från oss. Vi har även en guide om just självvattnande blomlådor och krukor, hur det fungerar och vad man kan göra med dem. Den kan läsas här http://www.stayhome.se/alla-guider/blomlador/sjalvvattnande-blomlador-och-krukor Här kan ni se hela vårt sortiment av självvattnande blomlådor och krukor. http://www.stayhome.se/utomhus/tradgardsodling/sjalvvattnande-1.html/ Välkomna in till StayHome.se
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.